For beboere hos Cosmo Ejendomme

Vi gør opmærksom på, at indholdet på hjemmesiden alene er vejledende og at der i den enkelte lejekontrakt kan være truffet særlige aftaler.

Det er altid indholdet af den konkrete lejekontrakt, der er gældende for lejeforholdet.

Flytteafregning

Når du er fraflyttet et lejemål, skal der udarbejdes en flytteafregning, hvor der foretages opgørelse af dit depositum m.v.

Flytteafregningen vil som regel ske over 2 omgange, da vand- og varmeregnskabet skal være afsluttet førend den endelige opgørelse kan udarbejdes.

Hvis fraflytningen f.eks. finder sted pr. 1. maj og vand- og varmeregnskabet afsluttes pr. 1. april, vil der gå mere end 1 år efter fraflytningen, før endelig opgørelse kan foretages. Et vand- og varmeregnskab der afsluttes 1. april vil typisk først foreligge juli måned.

Foreløbig flytteafregning
Den foreløbige flytteafregning vil normalt foreligge ca. 4-6 uger efter frigørelse, men der kan gå længere tid, hvis vi f.eks. skal afvente håndværkerregninger på istandsættelse.

I denne afregning afregnes indestående depositum m.v., og udgifter til eventuel istandsættelse og manglende husleje vil blive modregnet. Ligeledes vil vi tilbageholde et beløb til den senere afregning af vand- og varmeregnskabet.

Den del af depositum, der tilbageholdes til vand- og varmeregnskabet, vil blive indregnet i det afsluttende vand- og varmeregnskab.

Endelig flytteafregning
Den endelige flytteafregning vil normalt foreligge ca. 3-4 måneder efter afslutning af vand- og varmeregnskabet.

Det fremgår af din lejekontrakt og den foreløbige afregning, hvornår vand- og varmeregnskabet afsluttes.

Den del af depositum, der i den foreløbige afregning blev tilbageholdt til vand- og varmeregnskabet, vil være indregnet i det afsluttende vand- og varmeregnskab.

Først når du har modtaget den endelige afregning, er dit mellemværende med ejendommen afsluttet.

Fraflytning

Nedenstående huskeliste for fraflytningen kan anvendes

 • Rydning og grundig rengøring inden flyttesynet.
 • Rydning af eventuelle lofts- eller kælderrum (husk også at medtage cykler).
 • Kontakt elselskabet for framelding som forbruger. Frameldingen skal foretages senest syv dage før frigørelsesdatoen.
 • Sørg for at bortskaffe efterladte møbler, affald m.v. i forbindelse med flytningen.
 • Ved flyttesynet skal samtlige nøgler til lejemålet afleveres. Er der udleveret systemnøgler skal de nøglenumre, som er udleveret til lejer ved indflytning, returneres igen. Mangler en eller flere nøgler hæfter lejer for omkodning af systemcylindre samt nye nøgler.
 • Afmeld Betalingsservice for husleje og elektricitet m.v.
 • Meddele flytning til postvæsenet
 • Meddele flytning til folkeregisteret
Istandsættelse ved fraflytning

De nærmere regler om istandsættelse af lejemålet fremgår af lejekontrakten.

Rengøring
For alle lejemål gælder det altid, at lejemålet skal afleveres fuldstændigt ryddet og grundigt rengjort.

Rengøring omfatter bl.a. støvsugning, afvaskning og aftørring af alle overflader, indvendig rengøring af skabe og skuffer, affedtning/afvaskning af hvidevarer – udvendigt såvel som indvendigt.

Husk at afrense ovnen inkl. alle riste/plader samt at rengøre køleskabet indvendigt inkl. afrimning af fryser.

Al sanitet og flisebelægning skal være rengjort og afrenset for kalk. Afløb og afløbsriste skal være rensede.

Alle lejemålets vinduer skal være nypudsede indvendigt OG udvendigt.

Lofts- eller kælderrum
Husk også at tilhørende lofts- eller kælderrum skal være ryddet og uaflåste ligesom cykler skal fjernes.

Istandsættelse
Såfremt lejemålet er overtaget nyistandsat, vil det som regel være aftalt i kontrakten, at lejemålet skal istandsættes for din regning ved fraflytningen. Udover selve istandsættelsen skal du betale husleje m.v. i den periode, der medgår til istandsættelsen.

Istandsættelsens nærmere omfang fastlægges ved flyttesynet, hvori du deltager sammen med administrator eller ejendomsinspektør. Ved flyttesynet udfærdiges en synsrapport, hvori det anføres hvilke arbejder, der skal gennemføres for din regning.

Ved flyttesynet tages konkret stilling til hvilke arbejder, der er nødvendige for at lejemålet fremtræder nyistandsat. Huller og mærker på lofter, vægge, døre, træværk og alle øvrige malede overflader, skal repareres og nymales, så der ikke er efterladt synlige spor.

Ligeledes skal gulve som minimum mellemslibes og lakeres så der ikke er efterladt mærker/ridser. Der kan være behov for egentlig afhøvling af gulve inden lakering, hvis der er dybere mærker/ridser/skader.

For at sikre kvalitet og korrekt udførelse, gennemføres istandsættelsen af professionelle håndværkere. Ved flyttesynet skal du derfor aflevere lejemålets nøgler og administrator sørger herefter for, at istandsættelsen gennemføres af ejendommens håndværkere.

Indeklima - fugt

Har du fugtskader i din lejlighed kan du finde råd og vejledning her.

 • Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i lejligheden 5-10 minutter flere gange om dagen.
 • Vær omhyggelig med udluftningen i dit køkken når du laver mad (brug emhætten) og i badeværelset når du har været i bad.
 • Tør IKKE tøj i din lejlighed – hæng i stedet tøj til tørre udendørs eller brug faciliteterne i dit vaskerum.
 • Hold den samme temperatur (ikke under 18 grader) i alle rum i lejligheden.
 • Undgå større møbler, fx skabe og store gardiner op mod ydermure i ældre bebyggelser.
 • Hold friskluftventiler i vinduesrammer og ydervægge åbne og hold øje med, at aftrækskanaler i din bolig virker.

Sådan fjerner du fugt

 • Find årsagen – er der vandskader, tilstoppede udsugningskanaler, luftes der ikke ud i lejligheden, gøres der ikke ugentligt rent i lejligheden, tørrer du tøj i lejligheden eller ?
 • Fjern årsagen – når du har fundet årsagen til fugtangrebene i din lejlighed skal fugten fjernes. Er der tale om mindre angreb kan du rengøre med Rodalon eller Klorin – lad det sidde på overfladen i minimum 20 minutter før du vasker af igen.
 • Er der tale om større angreb skal du kontakte administrationen – så får vi kontrolleret hvad årsagen er, så vi kan igangsætte udbedring. Der gøres dog opmærksom på, at såfremt årsagen skyldes lejers forhold, hæfter lejer for udbedringen.
Indflytning

Når du har truffet aftale med os om at leje et lejemål, vil vi fremsende en lejekontrakt, som du skal underskrive og returnere til vores kontor.

Du skal samtidigt sørge for at indbetale depositum m.v. til den konto, der er angivet i følgebrevet.

Som udgangspunkt vil du modtage en kopi af den underskrevne lejekontrakt i forbindelse med overdragelse af nøgler på indflytningsdagen.

Overtagelsestidspunkt
Senest 7 dage før overtagelsesdagen, vil du/i bliver indkaldt til et indflytningssyn. Indkaldelsen vil ske via mail. Indflytningssynet vil senest blive afholdt d. 1. eller 15. i en måned. Falder d. 1. eller d. 15 i en weekend eller på en helligdag, vil indflytningssynet i stedet blive afholdt den førstkommende hverdag efter.

Nøgler til lejemålet overdrages ved indflytningssynet.

Mangler ved indflytningen
Ved indflytningssynet udarbejdes en indflytningsrapport, hvori lejemålets stand dokumenteres. Du/I får udleveret en kopi af rapporten på indflytningssynet.

Derudover har du/I stadig 14 dage efter overtagelsen til at fremsende en eventuel mangelliste til vores kontor.

Mangellisten bedes du/i udforme således, at der tages et billede af fejlen/manglen og så sætter du/i billederne i et word/pdf dokument og så skal i skrive en lille tekst ud for hvert billede hvad fejlen er og hvor henne i lejligheden det er. På den måde har du/I dokumentationen i orden og det er lettere for administrator at gennemgå listen.

Vær opmærksom på, at mangellisten kun er gyldig, når én af vore medarbejdere har returneret en dateret og kvittéret kopi, som du bør opbevare sammen med dit eksemplar af lejekontrakten.

Huskeliste ved indflytning
Nedenstående huskeliste kan anvendes:

 • Bortskaf selv flyttekasser og andet affald fra indflytningen.
 • Få sat lås og navn på dit eventuelle lofts- eller kælderrum
 • Tilmeld dig som forbruger hos Techem og NRGI/DONG/AURA.
 • Tilmeld opkrævninger af husleje til Betalingsservice
 • Sæt navn på postkassen og evt. dørtelefon.
 • Meddel flytning til postvæsenet
 • Meddel flytning til folkeregisteret
Indvendig vedligeholdelse

Som udgangspunkt findes 2 typer af lejemål, henholdsvis med og uden konto for indvendig vedligeholdelse.

Det fremgår af din lejekontrakt, om der føres konto for indvendig vedligeholdelse.

Uanset hvilken type lejemål du bor i, bør du være opmærksom på, at maling i afvigende farver eller anvendelse af strukturmaling, kan medføre krav om retablering. Med andre ord risikerer du at skulle betale for at få lejemålet ført tilbage til neutrale lyse farver, når du fraflytter.

Afsyring af døre og andet træværk samt afhøvling af gulve bør kun ske efter forudgående skriftlig aftale og accept fra administrator.

Lejemål med konto for indvendig vedligeholdelse
Hver måned afsættes et beløb til malermæssig vedligeholdelse af lejemålet.

Formelt er det udlejer, der har vedligeholdelsespligten og du kan derfor ikke disponere over kontoens indestående uden forudgående accept fra administrator.

Kontoens indestående kan anvendes til maling, hvidtning, tapetsering, lakering af gulve og ikke andet. Du har således ikke krav på at anvende kontoens midler til andre arbejder.

Lejemål uden konto for indvendig vedligeholdelse
Såfremt der ikke føres konto for indvendig vedligeholdelse, er det dig selv, der skal afholde udgifterne til den løbende istandsættelse.

Som lejer har du i lejeperioden pligt til at foretage maling af alle malede overflader samt lakering af gulve så ofte, at lejemålet til hver en tid fremtræder vel vedligeholdt.

Opsigelse af lejemål

Når du skal opsige dit lejemål, bør du starte med at finde din lejekontrakt.

Af lejekontrakten fremgår det nemlig, hvilke aftaler, der er indgået vedrørende opsigelse og fraflytning, herunder hvilket opsigelsesvarsel der gælder samt krav til istandsættelse m.v.

En opsigelse af lejemålet skal altid ske skriftligt. Opsigelsen skal være underskrevet af alle lejere, hvilket vil sige, at den skal være underskrevet af de personer, der er anført på lejekontrakten samt eventuelle ægtefæller.

Opsigelsen kan fremsendes pr. brev eller pr. mail som PDF-fil, men ikke som almindelig mail, da en sådan ikke er originalt underskrevet.

Opsigelsen skal indeholde oplysninger om:

 • Dit navn og kontaktoplysninger (telefon & mail)
 • Lejemålets adresse
 • Dato for fraflytning, herunder eventuelt ønske om tidligere fraflytning (før opsigelsesperiodens udløb)
 • Din fremtidige adresse og et kontonummer (hvis den er kendt, ellers oplyses den inden flyttesynet)

Hvis du gerne vil anbefale en ny lejer til lejemålet, er du velkommen til at anføre dette i opsigelsen. I givet fald skal du da oplyse navn, adresse og kontaktdata på den interesserede lejer. Vi kan dog ikke give nogen garanti for at de bliver tilbudt lejemålet.

Efter lejeloven gælder der som hovedregel et opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1. i en måned, men et andet varsel kan være aftalt i lejekontrakten.

Som udgangspunkt hæfter du for husleje m.v. i opsigelsesperioden, men vi har pligt til at søge lejemålet genudlejet hurtigst muligt.

Opsigelsen gælder fra den dato vi modtager den og ikke fra den dato du afsender den. Du bør derfor fremsende opsigelsen i god tid inden et månedsskifte, for at være sikker på, at vi har modtaget den rettidigt.

Når vi modtager din opsigelse, vil vi i løbet af en uges tid fremsende et brev til dig, hvori vi anerkender modtagelsen og beskriver det videre forløb.

Depositum og forudbetalt leje

Det i lejekontrakten aftalte depositum reguleres automatisk samtidig med stigninger i lejen, således at depositum til enhver tid udgør et beløb svarende til 3 måneders leje.

Forudbetalt leje reguleres på samme måde som depositum samtidig med stigninger i lejen.

Forhøjelsen kan opkræ­ves med lige store månedlige beløb over samme antal måne­der, som depositum og forudbetalt leje svarede til i forhold til lejen ved lejeforholdets indgåelse. Det fremgår specifi­ceret af lejeopkrævningerne, hvilket beløb der udgør selve lejen, og hvilke beløb der vedrører regulering af forudbetalt leje og re­gulering af depositum.

Fremleje

Delvis fremleje: Vil du fremleje et eller flere værelser i din lejlighed skal din administrator godkende dette inden og efterfølgende have en kopi af lejekontrakten.

Fremleje: Vil du fremleje hele lejligheden skal kan dette kun gøres i kortere perioder og man skal have en god grund til dette.
Det skal ligeledes godkendes af administrator inden.

Airbnb er ikke tilladt.

Ofte stillede spørgsmål

Her har vi samlet vores oftest stillede spørgsmål som berører dig som lejer.
Du er også altid velkommen til at kontakte os på telefon 8615 1688 eller send os en mail på udlejning@cosmoejendomme.dk

Må jeg holde husdyr i lejemålet?

Det er ikke tilladt at have husdyr i vores ejendomme.

Hvem sørger for trappevask?

Det er forskelligt fra ejendom til ejendom hvem der står for trappevask. Ved nogle ejendomme er det administrator der står for det og i andre er det overladt til lejerne. Det vil fremgå af din husorden, hvis du har pligt til at deltage i en ordning med trappevask.

Hvad er depositum og forudbetalt leje?

I forbindelse med at du overtager lejligheden, indbetaler du et depositum, svarende til 3 måneders leje. Depositum står til sikkerhed for udlejers udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Udover indbetalt depositum, betales der 3 måneders forudbetalt leje. Forudbetalt leje er en sikkerhed for at lejer betaler sin husleje. Når der er betalt forudbetalt leje på 3 måneder, vil du ikke skulle betale leje de sidste 3 måneder du bor i lejligheden.

Hvad er indflytningsprisen?

De fleste boligsider annoncerer med en indflytningspris på lejlighederne. Indflytningsprisen er det man betaler inden man flytter ind og består af 1. måneds leje + A/C vand og varme, depositum samt forudbetalt leje.

Hvad er aconto forbrug?

I ejendommen betaler du ud over din husleje aconto forbrug for vand/varme. At det beløb du betaler er et aconto beløb betyder, at det er et overslag over hvad du forventes at bruge i løbet af året. Når året er omme, laves der en samlet opgørelse over det forbrug du rent faktisk har haft. Det kan betyde at du får penge tilbage hvis du har haft mindre forbrug end forventet, men kan også betyde du skal betale ekstra hvis dit forbrug har været højere end forventet. El indgår ikke i dette beløb og bliver afregnet direkte med energiselskabet.

Hvor lang er lejeperioden?

Som udgangspunkt er lejeperioden altid ubegrænset, der kan være enkelte lejemål som der er planer om skal renoveres og derfor udlejes midlertidigt.

Hvor mange kan stå på lejekontrakten?

Der kan maksimum stå to personer på lejekontrakten. Skal der bo mere end 2 personer i lejemålet skal man lave en fremlejekontrakt til de øvrige beboere. Der skal sendes en kopi af fremlejekontrakten til administratoren for ejendommen.

Hvordan reguleres lejen?

Lejen bliver reguleret hvert år d. 1 januar og følger nettoprisindekset.
Nettoprisindekset bliver udregnet af Danmarks statistik og udregnes ud fra udviklingen i den danske samfundsøkonomi baseret på danskernes privat forbrug.

Cosmo Ejendomme