Privatlivspolitik

På cosmoejendomme.dk

Vores privatlivspolitik beskrevet på denne side danner grundlag for vores behandling af dine persondata.

PERSONDATAPOLITIK

HVEM ER VI?

Cosmo Ejendomme ApS

Søndergade 1B, 2.sal

8000 Aarhus C

CVR-nr: 73606217

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på mail@cosmoejendomme.dk

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR?

Vi behandler blandt andet følgende almindelige personoplysninger for at kunne varetage og administrere lejemålet:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger

Vi behandler disse personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at kunne varetage administrationen af lejemålet og efterleve forpligtelser og rettigheder efter lejeaftalen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller fordi behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler endvidere følgende personoplysninger for at kunne tilmelde lejer til forsyningsselskaber vedr. strøm.

  • CPR-nummer

Vi behandler disse personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at efterleve de rettigheder og forpligtelser, som følger af lejeaftalen, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

Forsyningsselskaber, håndværkere, viceværter, huslejenævn, nye potentielle lejer i forbindelse med genudlejning af lejemålet.

HVORNÅR SLETTER/ANONYMISERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

Efter ophør af lejeforholdet, gemmes personoplysningerne for at overholdelse gældende lovgivning, herunder bogføringsloven, i op til 5 år.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning og sørger altid for at passe bedst muligt på dine personoplysninger.

Det betyder, at vi især er opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod tilintetgørelse, tab eller ændring, mod uautoriseret offentliggørelse samt mod uautoriseret adgang eller kendskab til dine personoplysninger.

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i nødvendigt omfang for at kunne servicere dig som lejer.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

Dine rettigheder og klageadgang

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder over for os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Du har i visse tilfælde ret til at få urigtige personoplysninger rettet.

Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling: I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til indsigelse: I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet): I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på de kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor.

Du kan læse mere om dine rettigheder og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

 

Cosmo Ejendomme